Informatie rondom garantie & retour 

Retourneren niet mogelijk 

Door de aard van het product is het niet mogelijk het aangekochte item te retourneren.  Het product dat helemaal op maat is gemaakt valt onder de wettelijke uitzonderingen op retourneren en herroepingsrecht: 

Producten die volgens de specificaties van de klant gemaakt zijn 

In deze categorie vallen producten welke echt speciaal volgens de specificaties van de klant vervaardigd zijn.  

 

Garantie 

Als het product tijdens het verzenden is beschadigd of zoekgeraakt, kunt u het overgemaakte bedrag  teruggestort krijgen of de opdracht opnieuw geven voor hetzelfde bedrag. 

Ondernemer

Like Art 

Josefien Alkema 

Hoofdweg 30 9992 TT Huizinge 

info@likeart.nl 

06-41532647 

KVK nr. 02060271 

BTW id. NL001451397B05 

Algemene Voorwaarden  

Inhoudsopgave: 

Artikel 1 - Definities 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

Artikel 4 - Het aanbod 

Artikel 5 - De overeenkomst 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 9 - De prijs 

Artikel 10 - Conformiteit en garantie 

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

Artikel 12 - Betaling 

Artikel 13 - Klachtenregeling 

Artikel 14 - Geschillen 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepings recht; 

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 

3. Dag: kalenderdag; 

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om in formatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt  die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 

10.Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 

11.Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Josefien Alkema, Like Art 

Hoofdweg 30 9992 TT Huizinge 

Telefoonnummer: 0641532647 

E-mailadres: info@likeart.nl 

KvK-nummer: 02060271 

Btw-identificatienummer: 001451397B05 

Artikel 3 - Toepasselijkheid  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid  en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden  langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat  deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg  kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en  kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of  gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 

6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar  de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

Artikel 4 - Het aanbod 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer  niet. 

4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding  zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

5. Afbeeldingen bij producten zijn niet de weergave van de aangeboden producten. Het product wordt op maat gemaakt, de afbeeldingen zijn een indicatie van de stijl waarin gewerkt wordt. Hier  kunnen geen rechten aan ontleend worden, de maker heeft de vrijheid om steeds een nieuw origineel product op maat te maken. 

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 

• de prijs inclusief belastingen; 

• de eventuele kosten van verzending; 

• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 

• het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 

• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 

• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert; 

• de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere  grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 

• of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze  deze voor de consument te raadplegen is; 

• de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen; 

• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 

Artikel 5 - De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voor waarden. 

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij  voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd  gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk  of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze  gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.  

Artikel 6 en 7 – Herroepingsrecht is niet van toepassing zie art. 8 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals om schreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:  

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; 

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 

d. die snel kunnen bederven of verouderen; 

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 

f. voor losse kranten en tijdschriften; 

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling  heeft verbroken. 

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de  bedenktijd is verstreken; 

c. betreffende weddenschappen en loterijen. 

Artikel 9 - De prijs 

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen  in btw-tarieven. 

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op  heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat  eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.  

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:  

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zet fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.  

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie 

1. De ondernemer staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,  de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke  rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. 

3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de  ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in  de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. 

4. De garantietermijn van de ondernemer geldt voor de verzending van het product, en stopt bij ontvangst in goede staat. De ondernemer is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele  adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. 

5. De garantie geldt niet indien: 

• De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken; 

• De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anders zins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn; 

• De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.  

Artikel 11 - Levering en uitvoering 

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de  consument hiervan uiterlijk 7 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument  heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.  

4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. 

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.  

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 12 - Betaling 

1. De verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan door de consument op het moment dat deze het product besteld. De bedenktermijn is 2 werkdagen. Binnen deze termijn wordt het aan koopbedrag geretourneerd zonder verdere kosten. 

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 

3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen. 

Artikel 13 - Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. 

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. 

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

Artikel 14 - Geschillen 

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaar den betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen 

1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten na dele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame  gegevensdrager. 

2. De ondernemer behoudt het intellectuele eigendom op de gemaakte kunstwerken. De ondernemer  gebruikt de afbeeldingen van de gemaakte kunstwerken voor pr-doeleinden, waaronder sociale media, zonder de naam en andere gegevens van de consument te noemen.